Logo

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de uitzendonderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen, de uitzendonderneming en een inlener waarop de uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de uitzendonderneming en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Alle aanbiedingen die wij doen ongeacht de wijze waarop zijn vrijblijvend.
 • Onze algemene voorwaarden kunnen in samenspraak worden gewijzigd of aangevuld worden.
 1. Totstandkoming inleenovereenkomst
 • Specifieke voorwaarden voor het inlenen van een uitzend/payroll kracht worden in een inleenovereenkomst opgenomen.
 1. Wijze van facturering
 • De facturen die wij zullen versturen zijn gebaseerd op:
  de ingevulde en door inlener akkoord bevonden uren, tarief en eventueel toeslag en (on)kosten.
 • De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van gewerkte uren.
 • Wij hanteren een minimale inhuurtijd van 3 uur.
 • De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de uitzendonderneming zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Job2Work B.V. werken voor de inlener bevrijdend.
 • Rechtstreekste betalingen of het verstrekken van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan. Ongeacht de reden of wijze.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van enig verschuldigd bedrag is de inlener na vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim.
 • Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van de uitzendonderneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
 1. Ontbinding
 • Inleenovereenkomst kan door inlener op ieder gewenst moment gestopt worden onder bepaalde voorwaarden.
 • Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald – gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.
 • Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. De andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) Surseance van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; d. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; e. De andere partij zijn huidige onderneming staakt; f. Buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
 • Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de uitzendonderneming nog niet is uitgevoerd.
 • Bedragen die de uitzendonderneming vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 1. Aansprakelijkheid
 • Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Job2Work B.V. nimmer aansprakelijk.
 • De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade.
 • In ieder geval dient de inlener Job2Work B.V. te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade.
 1. Overmacht
 • In geval van overmacht van Job2Work B.V. zullen verplichtingen van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.
 • Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 1. Geheimhouding
 • Job2Work B.V. en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie die ter kennis zijn gekomen verstrekken aan derden.
 • Inlener is vrij om met uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhoudingsverklaring.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomst en/of andere overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing
 1. Het inlenen van uitzendkrachten
 • Het juridisch werkgeverschap, de verloning en uitbetaling voor Job2Work worden verzorgd door het externe administratiekantoor Oak Payroll (KvK nr. 64519988). Oak Payroll is NBBU lid en SNA gecertificeerd. Alle uitzendmedewerkers van Job2Work werken conform de voor hun geldende CAO van de eindklant.
 • Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. 
 1. Inhoud en duur van de inleenovereenkomst
 • In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden opgenomen.
 • Mocht inlener de inleenovereenkomst willen beëindigen geldt er geen opzegtermijn tenzij anders is overeengekomen.
 1. Het inlenerstarief
 • Tariefafspraken zullen in een inleenovereenkomst opgenomen worden.
 • Tarieven kunnen gewijzigd worden door cao-verplichtingen en wet- en regelgeving wijzigen.
 1. Selectie van uitzendkrachten
 • Wij maken de match op basis van: karakter, kundigheden en ervaringen van de uitzendkracht en de door inlener aangedragen functie vereisten.
 • De inlener heeft recht om een uitzendkracht na drie uur weg te sturen mocht een uitzendkracht niet geschikt zijn.
 1. Zorgverplichting
 • De inlener is verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige werkomgeving.